Team Development Programma
Adviesteam

TEAM DEVELOPMENT PROGRAMMA
ADVIESTEAM

Authentiek klantgericht opereren en positioneren vanuit het potentieel van de groep

WIJ ZIJN SOCIALE WEZENS, GERICHT OP SAMENWERKING

Wij zijn geen individuen, die los staan van de omgeving. We zijn uitdrukkelijk sociale wezens. Alles wat wij doen, is in verhouding tot anderen, gericht op samenwerking. We hebben elkaar immers nodig. Dat stelt Nieuwe Leider Paul Verhaege, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Gent.

 • Versterk zowel de eenheid en samenwerking in je team, als de synergie met andere stakeholders in de keten.

 • Creëer samen met je team een energie-gevende en gedragen visie op de doorontwikkeling van de afdeling met de huidige en gewenste interne klantbeleving als vertrekpunt. Zet actief stappen met zijn allen om die visie straks te hebben gerealiseerd. En houd momentum.

 • Breng helderheid in de toegevoegde waarde van het team. Positioneer je met elkaar als één team stevig en in lijn met jullie visie naar andere afdelingen in de organisatie en richting het management en bestuur. Word daarmee geloofwaardig als business partner en krijg meer voor elkaar.

 • Scherp het vermogen aan van de professionals in je team tot strategisch adviseren en effectief beïnvloeden van relaties en gedrag.

 • Krijg zicht op groepsprocessen die zich onzichtbaar afspelen in de onderstroom van het team door systemisch werk en opstellingen. Maak samen een plan van aanpak om disfunctionele patronen te doorbreken en de atmosfeer te verhogen, zodat het psychologisch veilig wordt voor iedereen.

INHOUD

Taaksystemen willen hun bestemming bereiken

Teams, afdelingen en (netwerk)organisaties zijn levende werksystemen. Ze willen hun bestemming bereiken. Die systemische neiging is groter dan alleen maar de doelstellingen uit het jaarplan realiseren. Het gaat vooral om zingeving: waarde creëren in het grotere geheel, in co-creatie met andere belanghebbenden. Daartoe bevinden zich in het systeem allerlei creatieve krachten, die vragen om op één lijn gebracht te worden.

Disfunctionele patronen en onbenut potentieel

Helaas bereikt een team zelden zijn volledige potentieel. Door sluimerende conflicten, het ontbreken van richting of duidelijk werkkader, disfunctionele patronen in de samenwerking, onvoldoende afstemming van verwachtingen bij stakeholders in de keten, of omdat de medewerkers over onvoldoende strategische adviesvaardigheden beschikken, verspilt het team veel creatieve energie. Want men benut elkaars talenten niet. Daardoor kan de gevoelde werkdruk hoog zijn. En het verandervermogen laag.

Het doorontwikkelen van jouw team als avontuurlijke bergtocht

Veranderen als avontuur is een metafoor van Jaap Boonstra, hoogleraar organisatiedynamiek aan ESADE Business School in Barcelona. Dit programma is een uitnodiging aan het hele team om met jou als gids samen op avontuur te gaan naar het volgende niveau van presteren in een constructieve samenwerking met andere teams en werkgroepen in het taaksysteem.

DOELGROEP

Voor teams die door interne opdrachtgevers willen worden gezien als geloofwaardig business partner en willen excelleren in deze samenwerking

Dit programma is bedoeld voor elk team in de ondersteunende staf – al dan niet concurrerend met externe aanbieders van professionele diensten – dat meer toegevoegde waarde wil bieden aan interne opdrachtgevers en andere stakeholders in de keten. Zoals HR-afdelingen, opleidingsadviseurs en onderwijskundigen, communicatieteams, afdelingen Juridische Zaken, Inkoop en andere adviesteams.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

5 x 1 dag (09.30 – 17.00 u).

Investering

Investering: € 7.800,- (exclusief btw, huur locatie en arrangementskosten).

Wat krijg je voor deze investering?

1. Maatwerk zonder bijbetaling

Geen voorbereidingskosten om dit programma op maat te maken voor jouw team.

2. Persoonlijke intake

Als teammanager een face-to-face interview met de trainer om te kijken of dit programma aansluit bij jouw verwachtingen.
Online intakeformulier waarin elk teamlid zijn persoonlijke leerwensen aangeeft.

3. Telefonische terugkoppeling na elke bijeenkomst

Na iedere bijeenkomst koppelen we behaalde resultaten telefonisch aan elkaar terug. We stellen het programma bij waar dat nodig is en springen in op de actualiteit van het team.

4. Survey Psychologische Veiligheid en Leerklimaat in het Team

Een door Harvard Business School gevalideerde vragenlijst met 23 items, waarmee de huidige situatie wordt geïnventariseerd.
Elk teamlid vult de vragenlijst anoniem in. De trainer verzamelt de resultaten en koppelt deze terug aan jou als teammanager met aanbevelingen voor interventies.

5. Online toolbox

Content in de cloud: overzichtelijke sheets met links naar inspirerende TED Talks en YouTube’s, informatieve achtergrondartikelen, handige checklists en zelf in te vullen formats.

6. Advies voor follow-up

Na de laatste bijeenkomst een gericht advies over verankering van de resultaten en de volgende stap in ontwikkeling.

7. Zoom coaching

Tot 8 weken na het programma blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring met de teamleider via Zoom. Ook tijdens de looptijd tussen de bijeenkomsten door.

MIJN AANPAK

Teamontwikkeling traject van 5 themadagen met tussentijdse praktijkopdrachten en buddy-coaching

Het programma bestaat uit een traject van 5 thematische bijeenkomsten van een hele dag met een tussenperiode van maximaal 5 weken. Geschatte doorlooptijd: 4 tot 6 maanden.

Voor een zo hoog mogelijk leerrendement, maken de deelnemers tussen de bijeenkomsten door een toegepaste praktijkopdracht. Daarnaast spart de deelnemer met een buddy over zijn of haar vooruitgang in het eigen professionele handelen.

Inspirerende bijeenkomsten om samen de toekomst vorm te geven en stappen te zetten naar realisatie

Voor een bergtocht heb je een kaart van het landschap nodig en een routeplan naar de bestemming. Die maken jullie tijdens de eerste bijeenkomst. Daarna gaan jullie op weg. Tijdens de tocht komen jullie onverwachte hindernissen tegen, die niet op de kaart staan. Zoals een gebrekkige samenwerking met andere afdelingen, een onsamenhangend aanbod dat niet eenduidig naar buiten toe wordt gecommuniceerd, of een matige feedback cultuur. Dan moet de groep het aanwezige potentieel aanspreken om verder te komen. Dan doen jullie tijdens de tweede en de derde bijeenkomst.

Gedragstraining voor meer impact in de strategische adviesrol

De vierde bijeenkomst staat in het teken van het aanscherpen van strategische adviesvaardigheden. Aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek experimenteert men met effectief beïnvloedend gedrag. Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, zou het mooi zijn als een lid van jullie management team optreedt als rollenspel acteur.

Opstellingen en aanpak van de onderstroom

Tijdens de vijfde bijeenkomst kijken jullie naar dieperliggende patronen in de onderstroom. Door dialoog, reflectie en opstellingen krijgen jullie zicht op de collectieve blinde vlek en onbewuste projecties op elkaar. In de opstellingen werk ik aanvankelijk direct met het team. Als het echt niet anders kan, organiseren we alsnog een opstellingen dag met representanten van buitenaf. Jullie maken samen een actieplan om disfunctionele patronen te doorbreken en te vervangen door effectief groepsgedrag.

Uiteindelijk bereiken jullie niet alleen als team de bestemming, maar is ook het verandervermogen van elk van jullie afzonderlijk toegenomen.

Team Development Programma Cees Jan Buurman

De weg ontstaat door lopen.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in dit programma aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Inzicht in de beleving van de klant en de kwaliteit van samenwerken

 • Teamontwikkeling: Op weg naar een bezield team volgens het Ik-Wij-Het-Zij model voor verandering.

 • Beeldvorming: Welk beeld hebben interne klanten nu van ons? Waar zitten kansen voor verbetering?

 • Verbeeld de toekomst: Hoe zien optimale klantbeleving en afgestemde werkprocessen er straks uit?

 • Samenwerking met andere afdelingen in de keten: Waar schuurt het nu? Hoe lossen we dat op?

 • Succesfactoren voor teamwork: Wat betekent het toekomstbeeld voor de onderlinge samenwerking?

 • Het potentieel van de groep: Wat hebben wij als team te leren? Hoe versnellen we het leerproces?

 • Praktijkopdrachten: Persoonlijke Ikigai, Personal Vision Board, Persoonlijk Ontwikkel Plan.

Bijeenkomst 2 – Waardecreatie en klantpropositie op basis van het potentieel van het team

 • Visie op het eigen vakmanschap: Wat betekent het collectieve toekomstbeeld voor ieders competenties?

 • Een proactieve mindset en de kracht van positief denken: Wat ligt binnen ieders cirkel van invloed?

 • De 5 succesfactoren van High-Performance Teams: Case study bij zoekmachinebedrijf Google.

 • Wat zijn onze Kritische Succes Factoren? Wat gaan we doen om een hefboomwerking te krijgen?

 • Hoe vertalen wij onze toegevoegde waarde naar een concurrerende klantpropositie?

 • Synergievoordelen: Wat gaan we doen om elkaar te versterken en elkaars talenten beter te benutten?

 • Praktijkopdrachten: Mezelf en het team pitchen, team dynamiek en onderstroom.

Bijeenkomst 3 – Positionering naar buiten toe in een vitale team dynamiek

 • Mezelf en het team positioneren: Hoe communiceert ieder van ons naar buiten toe?

 • Alle ‘one minute’-story’s bij elkaar op één lijn: Hoe luidt onze collectieve missie?

 • Team dynamiek en groepsproces: klachten oplossen, issues in de onderstroom op tafel leggen.

 • Gedeelde geschiedenis: Wat moet ieder nog loslaten om zich voluit met het nieuwe te verbinden?

 • Psychologische veiligheid: Wat heeft ieder nodig van het team om zich op zijn plek te voelen?

 • Klantgericht opereren vanuit de toekomst die zich aandient: Hoe versterken we de feedback cultuur?

 • Praktijkopdrachten: stakeholder analyse, persoonlijke leerdoelen adviseren en beïnvloeden.

Bijeenkomst 4 – Klaar voor de toekomst: strategisch adviseren en beïnvloeden op peil

 • Een dag vol adviesgesprekken en casuïstiek: Wat wil ik leren? Met welke technieken wil ik oefenen?

 • Strategisch adviseren en business partnership: Wat zijn onze winnende gedragingen?

 • Contracteren: Hoe leid ik het intakegesprek? Hoe kom ik tot SMART-afspraken?

 • De vraag achter de vraag: Hoe leg ik de échte oorzaak van het klantvraagstuk bloot?

 • Beinvloeden versus overtuigen: de kunst van het vragend sturen. Hoe doe ik dat?

 • Aansluiten bij de agenda van stakeholders en management: Hoe krijg ik “buy-in” voor mijn ideeën?

 • Praktijkopdrachten: Enquête psychologische veiligheid, formuleren vraagstukken voor opstellingen.

Bijeenkomst 5 – De onderstroom boven: een dag vol opstellingen en reflectie op onbewuste patronen

 • Aanpak van de belangrijkste vraagstukken in het team: dialoog, opstellingen, actieplan.

 • Klantgerichtheid: waar staan onze in- en externe klanten in de systemische ordening van het team?

 • Oude koeien en klagen: kwesties met betrekking tot de geschiedenis en verlies verwerken.

 • Zondebok, bondjes en roddelen: kwesties met betrekking tot inclusie en het recht erbij te horen.

 • Sluimerende conflicten en “afschuiven”: kwesties met betrekking tot de balans in nemen en geven.

 • De “oude garde” en millenials: kwesties met betrekking tot anciënniteit en ordening in functies.

 • Afhankelijkheid versus zelfsturing: kwesties met betrekking tot doorgroeien naar de bestemming.

RESULTAAT

Na dit programma:

 • Heeft het team een uit zichzelf voortgekomen visie en missie op de doorontwikkeling van de afdeling in relatie tot haar positie in de keten, met de huidige en gewenste interne klantbeleving als vertrekpunt. Men is samen op weg gegaan en heeft proactief stappen gezet op weg naar de realisatie van dit toekomstbeeld. De eerste successen heeft men inmiddels op gepaste wijze gevierd.

 • Heeft het team deze visie en missie doorvertaald naar een heldere klantpropositie, bijvoorbeeld in de vorm van een menukaart. Dit aanbod sluit naadloos aan bij de wensen en behoeften van interne opdrachtgevers.

 • Weet elke deelnemer welke waarde men als team toevoegt aan de werkprocessen van de diverse servicelijnen in het bedrijf en aan de processen bij andere stakeholders in het krachtenveld. Men is in staat gebleken om deze toegevoegde waarde zodanig bij de verschillende stakeholders over het voetlicht te brengen dat geloofwaardigheid over en positieve beeldvorming rondom het team zijn versterkt.

 • Is het strategisch, profilerend en beïnvloedend vermogen van elke adviseur afzonderlijk aangescherpt. Men is beter in staat “buy-in” te verkrijgen van het hoger management en de directie voor kritische projecten van strategisch belang. Voor het binnenhalen van uitdagende projecten speelt men elkaar vaker de bal toe. Bij de uitvoering van adviesprojecten maakt men effectief gebruik van elkaars kwaliteiten. Men vult en voelt elkaar beter aan.

 • Heeft het team zicht gekregen op onbewust-disfunctionele patronen in de onderlinge samenwerking. Projecties tussen elkaar zijn erkend en teruggenomen. Daarmee is de atmosfeer in het team een stuk aangenamer geworden. Ook de collectieve blind vlek in de samenwerking met andere afdelingen in de keten is kleiner geworden. Men ziet nu het eigen aandeel in de stroperigheid. Men heeft een plan van aanpak gemaakt om zaken beter af te stemmen met andere teams en zo de samenwerking tussen afdelingen en andere belanghebbenden in het collectieve speelveld te stroomlijnen.

PAST DIT PROGRAMMA BIJ ONS?

Dit programma is een goede keus als jullie als team of afdeling:

 • De collectieve ambitie hebben om onderscheidend business partner te zijn voor jullie interne klanten en opdrachtgevers. Deze ambitie willen jullie handen en voeten geven op een manier die energie geeft om samen op avontuur te gaan en te blijven.

 • Zoeken naar effectieve manieren om jullie verschillen in visie, vakmanschap én persoonlijkheid optimaal productief te maken voor het geheel.

 • Bereid zijn om van elkaar te leren. En niet alleen te reflecteren op wat er gebeurt in het groepsproces, maar ook op je eigen gedrag in dat groepsproces.

MEER INFORMATIE

Wil je meer informatie over dit programma?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Veel geleerd van evaluatie

Wat ik heel waardevol vond was dat we voor het eerst als groep samen de visie en de koers van het bedrijf hebben besproken. Ook heb ik veel geleerd van mijn collega’s door de evaluatie van projecten. Dat hadden we nog nooit eerder gedaan.

Eerst feedback ophalen was eye-opener

Goede manier om elkaars visie te leren kennen en om structuur en richting te geven aan de klantbenadering en intern overleg. De voorbereidingsopdracht om eerst feedback op te halen bij onze belangrijkste stakeholders was een eye-opener!

Graven naar de onderlaag

Wat me het meest heeft aangesproken is het graven naar de onderlaag. Dat was goed voor het team.

Deskundige trainer

Het is een perfecte “team development” geweest. Dit traject heeft het team zeer verder geholpen. Deskundige trainer.

Goed aangesloten op de groep

Door de vragenlijsten tevoren was de trainer goed aangesloten op de groep. Er werd goede diepgang bereikt – ook persoonlijk. Starten bij de “zij” vanuit het Ik-Wij-Het-Zij model werkte. Leidde tot goede inzichten.

Delen via