Training Systemen en Groepsprocessen

TRAINING SYSTEMEN EN GROEPSPROCESSEN

Coach je team naar het volgende niveau zonder externe expert

HOE CREËER JIJ TEAMONTWIKKELRUIMTE?

Lijnmanagers doen regelmatig aan probleemoplossende coaching 1-op-1, maar creëren nauwelijks ruimte om het eigen team verder te ontwikkelen. Voor teamcoaching wordt vaak een externe expert ingehuurd met verstand van groepsdynamica of systeemtherapie. Een gemiste kans. Want wie kent de werkprocessen op je afdeling en de dynamiek in de “business”-omgeving van je team beter dan jij?

 • Leer hoe je je team kunt begeleiden naar het volgende niveau van presteren door het daadwerkelijk al experimenterend te dóen.

 • Creëer een heldere en gedragen visie en missie op de doorontwikkeling van je team met de beleving van je klanten, jezelf of die van je team als vertrekpunt.

 • Krijg inzicht in de cultuurpatronen die de samenwerking kenmerken in het team en met andere spelers in de keten. Versterk de feedback cultuur met de tools uit dit programma.

 • Kom erachter welke systemische wetten het groepsproces in je team bepalen. Ontdek welke disfunctionele patronen er zich in de onderstroom bevinden en hoe ze vanuit de geschiedenis van de groep zijn ontstaan.

 • Verhoog de psychologische veiligheid met een plan van aanpak om die disfunctionele patronen in de onderstroom om te buigen naar proactief gedrag in de bovenstroom.

INHOUD

Psychologische veiligheid is de belangrijkste succesfactor van High-Performance Teams

De meest succesvolle teams zijn cognitief divers en psychologisch veilig. Dat blijkt uit onderzoek van de London Business School. In deze zogenoemde “generatieve teams” is men open en nieuwsgierig, onderzoekend en experimenterend, krachtdadig en assertief, voedend en bemoedigend. Het zijn lerende teams die zich flexibel aanpassen aan veranderingen in de omgeving.

Disfunctionele cultuurpatronen en onbenut potentieel van medewerkers

Helaas blijven heel wat teams en werkgroepen steken in ontevredenheid, machtsconflicten of controledwang. Men verspilt veel energie aan zaken die er niet echt toe doen. Een professor aan Stanford University becijfert dat 75% van de multi-disciplinaire teams in de Verenigde Staten disfunctioneel is. In ons land zal de situatie niet veel anders zijn.

Diffuse onveiligheid door onbewuste patronen in de onderstroom

Een aanzienlijk deel van die disfunctionaliteiten bevindt zich in de onderstroom van het team. Als je zou vertragen en de tijd zou nemen om je ervoor open te stellen, zou je voelen dat er ergens iets niet klopt in de dynamiek. Maar de meeste mensen doen dat niet door de waan van de dag. Daarom blijven die disfunctionele patronen onbewust voortsluimeren. En bepalen op de achtergrond het werkklimaat in de groep.

Totdat jij er je licht op laat schijnen. En er iets aan doet.

DOELGROEP

Voor leidinggevenden die meer grip willen op het groepsproces en de onderstroom in hun team

Je werkt als teamleider, afdelingshoofd, regio- of clustermanager en je wilt actief aan de slag met de doorontwikkeling van je afdeling of “task force”. Je vermoedt een onderstroom in de groep en zoekt naar handvatten om die proactief aan te pakken.

Voor interne teamcoaches die tools willen om de dynamiek in teams te verhogen

Je werkt als interne teamcoach, verandermanager of organisatieadviseur en wil meer toegevoegde waarde leveren bij het verhogen van de dynamiek in de organisatie en het weer gezond maken van een verziekte atmosfeer.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duur

2 x 1 dag (09:30 – 17:00 uur)
1 x 0,5 dag (13:00 – 17:00 uur)

Data & locatie

20 april, 4 mei, 13 juli 2022 / Leusden, ISVW
21 september, 5 oktober, 21 december / Leusden, ISVW

Investering

Prijs: € 1.195,- per deelnemer (exclusief btw).
Kosten arrangement: € 39,- per deelnemer per dag (exclusief btw).
De factuur wordt na het telefonische interview verstuurd ter attentie van de in het intakeformulier aangegeven contactpersoon.

Wat krijg je voor deze investering?

1. Persoonlijke intake

Online intakeformulier waarin je je persoonlijke leerwensen aangeeft.
Telefonisch interview met de trainer om te kijken of deze training aansluit bij jouw verwachtingen. Mocht dat niet het geval zijn, kan je de inschrijving kosteloos annuleren.

2. Kleine groep

Maximaal 8 deelnemers. Dus ruimte genoeg voor verdieping.

3. Toolbox

Praktische tools, handige checklists en zelf in te vullen formats om het eerste jaar goed door te komen (digitaal).

4. Survey Psychologische Veiligheid en Leerklimaat in het Team

Een door Harvard Business School gevalideerde vragenlijst met 23 items, waarmee de huidige situatie wordt geïnventariseerd.

5. Persoonlijk advies

Aan het einde van de laatste bijeenkomst krijg je een persoonlijk advies over de volgende stap in je ontwikkeling.

6. Online coaching

Tot 8 weken na de training blijft de trainer beschikbaar voor persoonlijke sparring.

7. Certificaat van deelname

Erkenning voor behaalde competenties.

Aanmelden

MIJN AANPAK

Training van 2 dagen met follow-up

Het programma bestaat uit een kerntraining van 2 hele dagen met een tussenperiode van 4 weken. Na 3 maanden neem je deel aan een intervisiebijeenkomst van een halve dag. Tussen de bijeenkomsten door voer je diverse persoonlijke leerexperimenten uit.

Inspirerende bijeenkomsten om je te begeleiden bij de doorontwikkeling van je team

In dit programma gebruik je de situatie in je eigen team of werkgroep als project. Aan de hand van bewezen concepten en praktische tools word je stapsgewijs begeleid in de doorontwikkeling van deze groep. De metafoor hierbij is die van de avontuurlijke bergtocht.

Veranderen als avontuur

Als startpunt van deze tocht kun je de huidige en gewenste beleving van de interne klanten en/of externe stakeholders in het speelveld van jouw team nemen. Tijdens de eerste bijeenkomst maak je hiervan een inventarisatie en een ruwe schets van de situatie zoals die er straks uit zou kunnen zien.
Je bepaalt wat dit toekomstbeeld betekent voor de huidige en gewenste samenwerking in het team en met andere spelers in het veld. Je onderzoekt met welke cultuurpatronen je team vooral moet stoppen en welke gedragingen men juist vaker kan doen om het toekomstbeeld te realiseren. En hoe je dat in opeenvolgende etappes voor elkaar kunt krijgen.

Opstellingen om te zien wat er speelt in de diepte en actieplan om de onderstroom aan te pakken

Tijdens de tweede bijeenkomst kijk je naar de psychologische veiligheid en de groepsdynamiek. Door dialoog, reflectie en vraag gestuurde opstellingen krijg je zicht op de disfunctionele patronen in de onderstroom: de collectieve blinde vlek. Je gaat weg met een concreet plan van aanpak voor de komende 3 maanden.

Meer rendement uit dit programma door co-creatie met je team

Je haalt het meeste rendement uit dit programma als je je team hier proactief bij betrekt. Je toetst jouw inzichten voortdurend bij hen. Creëert met hen een aansprekende visie en missie waar iedereen in gelooft. En gaat samen op weg om dit collectieve toekomstbeeld te realiseren met jou als gids.
Als je zo met dit programma omgaat, hoef je niet te sleuren en te trekken aan je team om die visie te realiseren.

Intervisie om te leren van de praktijkproblemen van anderen

De derde bijeenkomst heeft het karakter van een intervisie. Je deelt ervaringen met elkaar, bespreekt je intervisievraag met de andere deelnemers en krijgt antwoord op alle vragen die je dan nog hebt. Je maakt een persoonlijk actieplan hoe je momentum kunt houden in het teamontwikkelproces.

Training Systemen en Groepsprocessen - Cees Jan Buurman

Het geheel is meer dan de som der delen. Dit werkt zowel constructief als destructief.

PROGRAMMA

Onderwerpen die in de training aan de orde komen:

Bijeenkomst 1 – Veranderen vanuit wat de omgeving vraagt en de kwaliteit van samenwerken

 • GAP-analyse: Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Wat wil ik leren in de training?

 • Denkmodellen over management en organisatie: De organisatie als open en gelaagd systeem.

 • Teamontwikkeling: Op weg naar een bezield team volgens het Ik-Wij-Het-Zij model voor verandering.

 • Beeldvorming: Hoe beleven betrokkenen mijn team? Wat zijn kansen voor verbetering?

 • Verbeeld de toekomst: Hoe zien optimale klantbeleving en werkprocessen er straks uit?

 • Welke cultuurpatronen kenmerken de samenwerking? Wat heeft mijn team te leren? Hoe ondersteun ik dat als teamcoach?

 • Leerexperiment: Psychologische veiligheid, team dynamiek en patronen in de onderstroom.

Bijeenkomst 2 – Meer psychologische veiligheid door aanpak van de onderstroom

 • Hoe verhoog ik de dynamiek in mijn team: aanpak van de onderstroom in 7 heldere stappen.

 • Hoe werkt een opstelling? Wat vraagt het van mij, van anderen? Wat levert het me op?

 • ‘Oude koeien’ en klagen: kwesties met betrekking tot de geschiedenis en verlies verwerken.

 • Zondebok, bondjes en roddelen: kwesties met betrekking tot inclusie en het recht erbij te horen.

 • Sluimerende conflicten en “afschuiven”: kwesties met betrekking tot de balans in nemen en geven.

 • De “oude garde” en millenials: kwesties met betrekking tot anciënniteit en ordening in functies.

 • Leerexperiment: tijdlijn van het team, schending van ordeningsprincipes, intervisievraag.

Bijeenkomst 3 – Het geleerde levend houden

 • Terugblik op de ‘highlights’ van het programma: Delen van succeservaringen met je leerexperiment.

 • Verzoeknummers: Wat is blijven liggen? Behandeling van wat onvoldoende is belicht.

 • Begeleide intervisie: Wat kun je leren van de praktijkproblemen van je trainingsmaatjes?

 • Persoonlijk advies follow-up: Hoe borg je ‘key learnings?’ Wat zijn de volgende stappen in jouw ontwikkeling als teamcoach? En hoe zit dat bij het team om door te groeien naar de bestemming?

RESULTAAT

Als je je team proactief hierbij hebt betrokken, kun je na dit programma de volgende resultaten verwachten:

 • Je hebt in co-creatie met je team een heldere en gezamenlijk gedragen visie en missie gecreëerd op de doorontwikkeling van je team, afgestemd op de doelstellingen en strategie van de organisatie. Je bent samen met je team op weg gegaan om dit toekomstbeeld stap-voor-stap te realiseren.

 • Je hebt zicht op de plek van en beeldvorming rondom je team in het geheel en het effect hiervan op de huidige prestaties en kwaliteit van samenwerken. Je hebt stappen gezet om die beeldvorming positief te beinvloeden. Daardoor is de geloofwaardigheid van je team toegenomen bij andere betrokkenen in het speelveld.

 • Je hebt de aangereikte tools toegepast in je dagelijkse praktijk om de onderlinge samenwerking in je team en die met andere betrokkenen in de keten te verbeteren. En hoewel die samenwerking nog niet ideaal is, gaat het nu zichtbaar een stuk soepeler dan voorheen.

 • Heb je zicht op de huidige en gewenste cultuurpatronen in je team, in het bijzonder die ten aanzien van leren en feedback. Je erkent de collectieve kernkwaliteiten en valkuilen in de huidige manier van opereren. Ziet het ontwikkelpotentieel. En bent het team proactief gaan coachen om de gewenste collectieve competenties te versterken.

 • Heb je zicht op de onbewust-disfunctionele patronen in de onderstroom van je team. Je hebt een plan van aanpak gemaakt om deze collectieve patronen te doorbreken. De hierin opgenomen acties heb je doorgevoerd. Daardoor is de psychologische veiligheid in je team toegenomen en de dynamiek versterkt. De zelfsturing van individuele teamleden, de emotionele betrokkenheid op elkaar en de bereidheid om risico’s te nemen zijn zichtbaar verbeterd.

PAST DEZE TRAINING BIJ MIJ?

Dit programma is een goede keus als je:

 • Ervoor kiest om meer aan teamcoaching te gaan doen om je team te begeleiden naar de volgende fase in ontwikkeling en presteren.

 • Je zoekt naar tools en handvatten om dat effectief aan te pakken.

 • Bereid bent je eigen team als leerexperiment in te brengen gedurende het hele programma. Dus je investeert de nodige tijd en energie om de inzichten en tools direct toe te passen op je eigen team en om samen met hen hierin op te trekken.

Aanmelden

LIEVER INCOMPANY?

Wil je deze training liever Incompany organiseren voor je teamleiders of aanbieden via je interne academie?
Bel dan de trainer en vraag naar de mogelijkheden: +31 6 42 21 22 93.

ERVARINGEN

Enthousiast gebracht

Het Ik-Wij-Het-Zij-model als theoretisch kader sprak aan. Het uitgedaagd worden in gesprekken met individuen geeft diepgang. Veel behandeld. Enthousiast gebracht. Tip: wil niet teveel in één dag.

Hoog tempo

Hoog tempo met ruimte voor erkenning en inzichten in de knelpunten van het team. Doen!

Aanbevolen voor groepsdynamiek

De onderlaag is deze dag enkele malen ter sprake gekomen. Aanbevolen voor groepsdynamiek en teamwerking!

Ver gekomen in korte tijd

Vertrouwen is het zwakke punt in het team. Maar het feit dat we het daarover konden hebben, geeft veel vertrouwen in de toekomst. Ver gekomen in korte tijd!

Balans theorie en praktijk

Precies de juiste individuele begeleiding in de groep op basis van wat dit team nodig heeft. Juiste balans theorie en praktijk.